• Shams Abu Dhabi - Abu Dhabi - United Arab Emirates